Marjo Rantanen

Marjolla on yli 10 vuoden kokemus johdon konsulttina toimimisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Rantanen auttaa yrityksiä ja yhteisöjä menestymään paremmin hyvän tunnelman avulla.  

Tunnelmamuotoilulla tarkoitetaan tunnelman ylläpitämistä, joka on jokaisen organisaatiossa työskentelevän työntekijän vastuulla. Rantasen mukaan olemme kaikki omalta osaltamme tunnelmajohtajia ja vaikutamme ympäröivään ilmapiiriin sekä kollegoidemme mielentilaan ja energiatasoon.  

Marjo on tämän hetken kysytyimpiä puhujia Suomessa, ja häntä käy kuulemassa myös kansainväliset yritykset. Rantanen työskentelee myös stand up -koomikkona, ja hän yhdisteleekin puheessaan komiikkaa saaden tunnelman hivelemään katonrajaa. Tunnelmamuotoilun ammattilaisena Marjo pystyy myös luomaan kuulijaa liikuttavan ja voimaannuttavan esityksen.   

Kari-Pekka Martimo

Kari-Pekka Martimolla (LT) on takanaan pitkä ja monipuolinen ura työterveyden ja työkyvyn parissa. Hän on toiminut muun muassa Työterveyslaitoksella tutkijana ja konsulttina sekä kehittänyt työterveyspalveluita Mehiläisessä. Kari-Pekka on toiminut päätoimittajana ja kirjoittajana Työstä terveyttä -kirjassa, jonka viimeinen painos ilmestyi Kustannus Oy Duodecimin julkaisemana 2018.

Tätä nykyä hän työskentelee työeläkeyhtiö Elossa johtavana asiantuntijana etenkin työkykyriskien parissa. Vuosien kokemus työterveyshuollosta niin lääkärinä kuin johtotehtävien parissa on vahvistanut Martimon näkemystä siitä, että useimmat yritykset voisivat hyötyä työterveysyhteistyöstä nykyistä enemmän, kehittää liiketoimintaansa henkilöstönäkökulmasta ja näin edistää työntekijöiden työkykyä. 

Kari-Pekka on kansainvälisesti tunnettu asiantuntija ja kysytty luennoitsija. Martimoa on myös haastateltu lukuisissa medioissa (mm. Yle, HS, Talouselämä) koskien muun muassa työuupumusta ja sairauspoissaoloja. Martimon asiantuntijuus inspiroi ja herättelee kuulijaa tarkastelemaan ja pohtimaan asioita uusin silmin. 

 Teemat 

  • Työterveysyhteistyö 
  • Sairauspoissaolojen vaihtoehdot 
  • Varhaisen tuen mallit 
  • Työkyvyttömyyseläkkeiden vähentäminen 
  • Työhyvinvointi muutoksessa 
  • Työkuormitus ja työssä jaksaminen 
  • Työkykyjohtaminen 
  • Työterveyshuollon kehittäminen 

Vesa Kämäräinen

Vesa Kämäräinen (TkT, KTM) on toiminut 15 vuottta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen parissa asiakkainaan sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin toimijoita. Vesalla on osaamista erityisesti uuden liiketoiminnan käynnistämisestä ja yritystoiminnan kehittämisestä terveydenhuollon alueella.  

Hänellä on näyttöä laajojen ja vaativien tutkimus- ja konsultointiprojektien toteuttamisesta sekä asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta ja tutkimustulosten kaupallistamisesta. Projektit ovat liittyneet mm. potilasprosessien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä mittaamiseen, johdon koulutuksiin, strategioihin sekä liiketoimintasuunnitelmien arviointiin ja tekemiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla 

Kämäräinen on toiminut aiemmin tutkijana ja tutkimusjohtajana Teknillisessä korkeakoulussa sekä logistiikan että terveydenhuollon johtamisen ja tuotannonohjauksen parissa. Nykyään Kämäräinen vastaa Nordic Healthcare Group Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä. Hän on myös aktiivinen sosiaali- ja terveydenhuollon johdon luennoitsija ja kouluttaja sekä start-up yritysten neuvonantaja. Koulutukseltaan Vesa on kauppatieteiden maisteri (logistiikka) ja tekniikan tohtori (logistiikka), hänellä on dosentuuri Aalto Yliopistossa.  

Henna-Riikka Huhta

Henna-Riikka Huhta (OTM, Certified Progress Coach) on HR Legal Services Oy:n perustaja ja hän toimii tällä hetkellä valmentajana sekä hallituksen puheenjohtajana. Henna-Riikka on työskennellyt myös henkilöstöjohtajana ja lakimiehenä. Hän on julkaissut työelämää käsitteleviä teoksia, joista viimeisin on Johda terveyttä – työnantajan opas. 

Huhta on saanut erinomaista palautetta luennoistaan. Hän on tunnettu käytännönläheisenä puhujana ja valmentajana, ja hänen missionaan on tehdä monimutkaisista asioista yksinkertaisia. Huhta luennoi ja valmentaa mielellään erityisesti seuraavista teemoista: Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet haastavissa tilanteissa, Terveyden johtaminen työnantajan / ostajan näkökulmasta, Luottamuskulttuuri ja sen kehittäminen, Yhteistoiminta ja YT-neuvottelut. 

Tony Dunderfelt

Tony Dunderfelt on psykologi, jonka asiantuntijuutena on ihmisenä kasvaminen. Hän on yli 30 vuoden ajan tutkinut ja auttanut suomalaisia ymmärtämään ihmismielen salaisuuksia. Tony on kouliintunut luennoitsija, valmentaja, parisuhdeterapeutti ja televisiopersoona, joka asiantuntevasti yhdistää alan uusimmat tutkimustulokset käytännön elämän kanssa.

Tonyn teokset ovat Suomen luetuimpia tietokirjoja. Hänen tunnettuihin teoksiinsa lukeutuvat mm. Elämänkaaripsykologia, Irti tunnekoukuista, Parisuhteen kemia, Temperamentit tutuksi, Läsnäoleva kohtaaminen ja Valoisaksi – Henkisen psykologian opas.

Tony on niin ikään ollut kehittämässä uudenlaista psykologista teoriaa ja paradigmaa: hänen syvällisistä aivoituksistaan on syntynyt ”psykojumppa”, eli mielen hyvinvointitreeni, jonka avulla vahvistetaan ihmisen sisäistä luovuutta ja vältetään turhaa stressiä. Hän on myös uuden humanistisen ihmiskäsityksen, aureettisen psykologian luoja. Sen avulla tutkitaan kokonaisvaltaisesti ihmisen fyysistä, sosiaalista, psyykkistä ja henkistä olemusta.

Tony on arvostettu, kokenut esiintyjä ja Suomen johtavia psykologeja, jonka väkevää sanomaa sietäisi jokaisen henkilökohtaisesta kehityksestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneen kuunnella. Hänen voimallinen sanansäilänsä halkoo erheelliset luulot poikki ja pinoon ja verestää taatusti kuulijoitaan siitä, mistä tässä kaikesta oikeastaan olikaan kyse.

 

Ina Virkki-Ukeleghe

Ina Virkki-Ukeleghe on yli 25 vuoden kokemuksen omaava puheviestinnän konkari. Oppinsa Ina sai Jyväskylän ylipistosta, ja toimi Suomen Puheopiston koulutuspäällikkönä ennen yrittäjäksi siirtymistään. Ina toimii myös työnohjaajana johtajille, esimiehille ja työyhteisöille. Hän on kaikenlaiset puhujat nähnyt ja kouluttanut, lempeän määrätietoinen puheviestinnän taitaja, jonka ohjauksessa syntyy varmasti konkreettisia tuloksia.

Ina on kartuttanut kokemustaan mitä erilaisimmista organisaatioista, työyhteisöistä ja niiden eri tasoilta. Sekä julkinen että yksityinen sektori ovat hänelle yhtä lailla tuttuja. Ina on usein mukana organisaatioiden tai niissä tapahtuneiden muutosten alkutaipaleella. Tällöin työyhteisöt tarvitsevat uusia tapoja tehokkaaseen ja samalla työntekijöiden hyvinvointia ylläpitävään viestintään ja kommunikointiin. Kun ihmiset eivät tunne oloaan varmaksi uudessa tilanteessa, eivätkä uudet roolit ole vielä vakiintuneita, ihmisen työteho ja hyvinvointi laskevat. Erityisesti näissä tilanteissa Ina on erittäin kokenut.

Ina ohjaa ilmaisun käyttöä persoonaa tukien, ja innoittaa sekä monipuoliseen kommunikaatioon että rakentavaan viestintään. Niin ikään yksi hänen vahvuuksistaan on vahva kokemus arkipäivän monikulttuurisuudesta. Hän on herätellyt rohkeutta avata suunsa ja vahvistanut monien yksilöiden kommunikaatiotaitoja. Moni työssään esiintyvä onkin vuosien varrella saanut häneltä ideoita ja tukea omaan tapaansa toimia työelämän tärkeissä viestintätilanteissa. Virkki-Ukeleghe toimii niin yhteistyöyrityksen eduksi kuin yksilön tavoitteiden edistymiseksi.

Minna Kurttila

Minna työskentelee yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa kouluttajana ja valmentajana johtoryhmille, johtajille, esimiehille ja työyhteisöille. Hän ylläpitää tuntumaa hoitotyöhön psykoterapeutin työssään, joka myös edesauttaa työskentelyä lääkäreiden ja työterveyshoitajien kanssa.

Minna kouluttaa etenkin esimiesasemassa olevia henkilöitä. Kurttilan valmennukset tarjoavat eväitä esimiehenä kasvamiseen, uusia toimintatapoja ja ratkaisukeskeisiä ajattelumalleja sekä työkaluja arjen haasteiden ratkomiseen. Hänen työskentelyotteessaan näkyy psykologian tuntemus yhdistettynä businessosaamiseen.

Minna hyödyntää valmennuksissaan positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja neurotieteiden viitekehystä sekä vankkaan johtamiskokemusta. Asioita käsitellään konkreettisella tasolla, omaan arkeen linkittäen.

– Hyvässä työelämässä tarvitaan ihmisyyttä ja inhimillisyyttä.

Pirkko Heiske

Pirkolla on parin vuosikymmenen kokemus työyhteisöjen kehittämisestä. Hän on kouluttanut, työohjannut, konsultoinut sekä kirjoittanut havaintoihinsa liittyen koko sarjan artikkeleita sekä kirjat ”Hyvinvointia työyhteisöön” ja ”Vaativat ratkaisut työyhteisössä. Visioiden uusi sisältö”.

Heiske on työskennellyt lähiesimiesten johtamiseen, työyhteisöjen dynamiikkaan ja asiakaskohtaamiseen liittyvien kysymysten parissa mitä moninaisimpien organisaatioiden kanssa mm. keskussairaaloissa, työterveyshuollossa sekä päiväkodeissa ja kouluissa.

FK, työyhteisökehittäjä, kirjailija

Anna Lohman

Anna Lohman on psykologi ja ekonomi, joka on erikoistunut työelämän psykologisiin ilmiöihin, hyvinvoinnin psykologiaan sekä esimieskoulutuksiin. Hän tukee ihmisiä ja organisaatioita muutoksen, kriisin ja konfliktien keskellä.

Sekä teoria että konkretia ovat lähellä Annan sydäntä. Hän hyödyntää opetuksessaan vankkaa teoriapohjaa, jota soveltaa konkreettiseen ongelmanratkaisuun – niin arjessa kuin työelämässäkin. Vaikka Anna toimii ensisijaisesti työpsykologin tehtävissä, hänen ekonomitaustansa myötä hänellä on syvällinen ymmärrys yritysstrategian, organisaatioiden ja yleisesti työelämän realiteeteista.

Annan koulutuksissa keskitytään hyvän työn eri aspekteihin, ja sitä kautta hyvään elämään. Hän näkee nämä kaksi asiaa erottamattomina. Puhujana Anna on erittäin suosittu ja suoranainen arvostelumenestys – häntä luonnehditaan mukaansatempaavaksi, sydämelliseksi, voimaannuttavaksi ja rautaiseksi asiantuntijaksi. Hänen luennoissaan on erityistä positiivista energiaa, ne ovat inspiroivia ja saavat kuulijansa reflektoimaan – ei pelkästään omaa työtään ja työympäristöään, vaan myös omaa hyvinvointiaan.