Hyödynnä oikein RAI-tietoa muistisairaiden hoitotyössä!

 

Vanhuspalvelulain muutoksen myötä, säännöllisten sosiaalihuollon palveluiden piirissä (esim. kotihoito ja asumispalvelut) olevien ikäihmisten toimintakyky on jatkossa arvioitava RAI-menetelmää käyttäen. RAI-menetelmän laadukas käyttö on erityisen vaativaa muistisairaiden ihmisten kohdalla. Arvioinnin tekeminen yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tiimiä hyödyntäen vaatii vuorovaikutustaitoja. Kognitiiviset muutokset sekoittavat esimerkiksi oikeaa fyysisen toimintakyvyn, päätöksenteon tai käyttäytymisen arviointia. Laadukkaasti toteutettu RAI-menetelmä ja muistiosaaminen luovat perustan muistisairaiden ihmisten hyvinvointia tukevalle hoito- ja kuntoutumissuunnitelmalle. Ymmärrys ja tieto antavat välineitä käytännön hoitotyöhön.

Tämä koulutuspäivä kohdentuu niihin sudenkuoppiin, joita herkästi tulee RAI-menetelmän käytössä muistisairaiden asiakkaiden kanssa. He ovat kuitenkin suurin ryhmä, jota RAI-menetelmän laadukas osaaminen koskettaa. Laadukas osaaminen tukee tavoiteltua lopputulosta, jossa asiakas saa omaa toimintakykyään ja omia tarpeitaan vastaavaa, ihmiskeskeistä hoitoa.

Koulutus tarjoaa sinulle käytännön tietoa niihin RAI-menetelmän käytön erityiskysymyksiin, joita kohtaat muistisairaiden ihmisten hoitotyössä. Saat oivalluksia, kuinka RAI-menetelmän ihmiskeskeinen käyttö tuo omaan työhön merkityksellisyyttä ja hyvinvointia.

HINNAT

Koulutus Mikonkatu 7 
Etuhinta 188€  voimassa 14.10.2022 saakka
Normaalihinta 209€
Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali ja iltapäivän kahvihetki.

Webinaari
Etuhinta 151€ voimassa 14.10.2022 saakka
Normaalihinta 178€
Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali.

Hintoihin lisätään laskutuslisä 6€ sekä alv 24%

 

Asiantuntijat:

Pia Vähäkangas, TtT, Gerofuture

 • Miten RAI parantaa iäkkäiden ihmisten hyvinvointia?
 • Mitä sote-uudistus tuo iäkkäiden ihmisten elämään?

Katriina Niemelä, TtM, Gerofuture

 • RAI-tiedon merkityksestä ja vaikutuksista vanhojen ihmisten hyvinvointiin, kun se toteutetaan oikein
 • Arvioinnin periaatteet
 • hoitosuunnitelma ja käytännön toteutus
 • Käytösoireet

Ulla Eloniemi-Sulkava, Gerontologian dosentti, FT, Amia Akatemia

 • Muistisairas ihminen ja RAI-menetelmän yhteensovitus

 Outi Mäenpää, fysioterapeutti, TtM- ja fysioterapian opettaja, Amia Akatemia

 • Muistisairaan fyysisen toimintakyvyn arviointi

Mari Joute, FM ja työnohjaaja, Amia Akatemia

 • RAI-menetelmä työhyvinvointia tukemassa

 

 

 

Monikulttuurisuus sote-sektorilla

Koulutuksessa  sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat apuvälineitä tilanteisiin, jossa eri kulttuurit kohtaavat. Päivän aikana käsitellään miten kommunikoida eri kulttuuripiireistä tulevien ihmisten kanssa sujuvasti ja toisen kulttuuria kunnioittaen. Eleet, ilmeet, kosketus tai tilan käyttö voivat saada eri maasta tulleen ihmisen silmissä täysin eri piirteitä, mihin me olemme tottuneet.

Koulutuspäivän aikana saatkin käytännönläheisiä esimerkkejä kulttuurien kohtaamisista, ja miten hoitaa tilanteet kaikkia osapuolia kunnioittaen. Haastavat kohtaamiset saavat koulutuspäivän aikana oman osionsa. Osion tarkoituksena on auttaa sote-alan ammattilaisia ennalta ehkäisemään kiperiä tilanteita potilas -tai asiakaskohtaamisissa. Tarkastelun alaisena on myös eri kulttuuripiireistä tulevien kollegoiden välinen kommunikointi, eli miten luoda toimiva työympäristö  ja -yhteisö.

 

Kouluttajat:

Mari Seppänen
Sairaanhoitaja, TtM, hoitotyön opettaja

Alba Mendez Moreno
Sairaanhoitaja ja kielitieteilijä

 

OHJELMA

PERJANTAI 18.11.

8:30-9:00 Tervetuloa koulutukseen! Ilmoittautuminen ja aamupala
 9:00-10:15 Kuinka puhutaan mielentilasta ja käyttäytymisestä

 • Mielialat, tunteet ja käyttäytymiseen kuuluvat tunteet
 • Kehoittaminen, käskeminen käskyttämättä ja ystävällinen ohjaaminen
 • Konkreettisia esimerkkejä
10:15-10.30 Tauko
10:30-11.30 Nonverbaalinen viestintä monikulttuurisessa työyhteisössä

 • Tilan käyttö (läheisyys/etäisyys)
 • Ilmeet ja eleet
 • Äänen käyttö
 • Kosketus
11:30-12:30 Lounas
12:30-13:45  Monikulttuurisuus hoitotyössä lisääntyy

 •  Sote-ala kielen oppimisen ympäristönä
 • Kollegoja eri kulttuuripiireistä
 • Mihin kannattaa kiinnittää huomiota
 • Konkreettisia esimerkkejä
13:45-14:00 Kahvitauko
14:00-15:15 Viestinnällisesti haastavat vuorovaikutustilanteet

 • Aggressio/pelkotilat
 • Erimielisyydet hoidosta/hoitoon liittyvät ”ongelmatilanteet”
 • Omaiset, Kuolemasta puhuminen, Traumasta puhuminen
15:15-15:25 Yhteenveto ja kiitos päivästä

 

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin

Tunnetaidot sosiaali- ja terveysalalla

Tutkimukset osoittavat, että tunneälykkäät selviytyvät ja jaksavat työssään muita paremmin. Tunnetaidot auttavat ottamaan etäisyyttä omiin tunteisiin ja arvioimaan, miten kannattaa toimia. Tunnetaitoja voi harjoitella, ja hyvistä tunnetaidoista muodostuu merkittävä voimavara myös omalle jaksamiselle.

Tunnetaitojen avulla voi ymmärtää omien tunteiden merkitystä, säädellä kuormittavia tunteita ja suhtautua toisten kokemiin tunteisiin rakentavasti. Tunteiden havaitsemisessa ja tunnistamisessa auttaa oman kehon reaktioiden havainnointi sekä niiden hyväksyvän kohtaamisen harjoittelu.

Koulutuksessa  sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat apuvälineitä joiden avulla he tunnistavat työtään ohjaavia tunteita. Päivän aikana tehdään helppoja ja hauskoja harjoituksia, joiden avulla voit vahvistaa tunnetaitojasi. Mukana on myös arjen esimerkkejä erilaisista vuorovaikutustilanteista.

 

Koulutus toteutetaan verkkoympäristössä. 

 

 

Perjantai 7.10.2022

Päivän kouluttaja: Mari Seppänen | sairaanhoitaja (AMK), terveystieteiden maisteri, tohtorikoulutettava, tiiminvetäjän tutkinto,  johtamisen erikoisammattitutkinto, opettaja ja ekspressiivisen taideterapian ohjaaja.

OHJELMA

8:45  Käynnistytään päivän aiheeseen

9:00-9:45 Mitkä ihmeen tunteet ja miten ne minussa näkyvät ja miten voin niihin vaikuttaa

9:45-10:00 Ota itsellesi kuppi kahvia ja istu hetki ikkunan ääreen

10:-10:45 Ammattilaisen viestijäkuva, havainnointitaidot ja kuulemisen taito

10:45-11:00 HARJOITUS

11:00-11:45 Lounas

11:45-12:30 Tunnekokemuksia erilaisista työtilanteista

12:30-12:45 HARJOITUS

12:45-13:30 Miten itse jaksan, mitkä tekijät auttavat ja mitkä kuluttavat voimavarojani

13:30 – 13:50 TAUKO

13:50-14:50  Työntekijöiden sitouttaminen työhön

14:50-15:05  HARJOITUS

15:05-15:25 Keskustelua, ajatuksia & päivän yhteenveto

 

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin

 

Asiantuntija:

Mari Seppäsellä on pitkä ja laaja kokemus sosiaali- ja terveysalalta. Hän on toiminut lääketutkimusmaailmassa, hanke/projektityössä, ammatillisena opettajana sekä kehittänyt ison organisaation lääkehoitoa. Hän on ollut mukana kirjoittamassa Vammaistyön käsikirjaa (SanomaPro 2020), osallistunut valtakunnallisen ”opas lääkehoitosuunnitelman laadintaan”-kehittämistyöhön sekä kirjoittanut nyt viimeisimmäksi ”tunnetaidot voimavarana-opas sosiaali- ja terveysalalle kirjan” (PS-kustannus 2021).

Maria motivoi muutos, kehittyminen ja laadukas työ. Erilaisista työtehtävistä ja rooleista (sairaanhoitaja, asiantuntija, esimies ja opettaja) johtuen hän haluaa kannustaa osaavaan ja laadukkaaseen työntekijään/työyhteisöön, jossa jokaisen luontaisia vahvuuksia hyödynnetään ja ihmisyyttä arvostetaan. Kohtaaminen, keskittyminen oikeiden asioiden äärelle ja asioiden rehellinen tarkastelu ovat tärkeitä ohjenuoria Marin koulutuksissa. Hän on itse innostuja, joka lämpimällä otteellaan tempaisee sinut ja työyhteisösi mukaan innostumaan ja kehittymään.

Muistipotilaiden ammatillinen saattohoito

Etenevät muistisairaudet vaikuttavat niin ihmisen elämän kuin kuoleman laatuun. Muistipotilaan kokonaistilanne on saattohoidossa erityisen kompleksinen. Muistisairaudet tuovat mukanaan psyykkistä haurautta ja puolustusmekanismien murtumista. Omien tunteiden läpikäynti ja selkeä ilmaiseminen eivät kuoleman lähestyessä onnistu. Saattohoitoon osallistuvat ammattilaiset tarvitsevat syvää tietoa ja ymmärrystä sekä kykyä tehdä työtä havainnoiden ja herkkyydellä. Saattohoidon aloituksen ajoitus vaatii lääkäriltä muistisairauksien taudin kulun syvällistä tietämistä.

Muistipotilaiden ammatillinen saattohoito -koulutuksessa osallistujat syventävät tietoaan ja ymmärrystään elimellisen aivosairauden monimuotoisista vaikutuksista ihmisen elämään, kuolemaan ja saattohoidon toteutukseen. He lisäävät osaamistaan toteuttaa tutkimuskirjallisuuteen perustuvaa hyvän kuoleman tukemista.

Järjestämme Muistipotilaiden ammatillinen saattohoito -koulutuksen hybridinä, eli voit valita joko paikan päällä osallistumisen taikka osallistumisen etäyhteyden muodossa.

HINNAT:

Koulutus Paasitornissa
Etuhinta 358€  voimassa 14.10.2022 saakka
Normaalihinta 398€
Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali, tallenteiden rajattu katseluoikeus sekä koulutuspäivän aikaiset tarjoilut: aamiainen, lounas ja kahvihetki.

Webinaari
Etuhinta 287€ voimassa 14.10.2022 saakka
Normaalihinta 319€
Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali, ja tallenteiden rajattu katseluoikeus.

Hintoihin lisätään laskutuslisä 6€ sekä alv 24%

 

 

OHJELMA

8.2.2023 ELÄMÄ, LUOPUMINEN JA KUOLEMA
08:30 – 09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00 – 10:00 Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä elämänlaadun tukeminen (osa 1)

 • Kognitiivisesti hauraan ihmisen ymmärtäminen
 • Ihmiskeskeinen, tarvelähtöinen toimintamalli: tutkimustietoa ja käytäntöjä

Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, esh, Amia Akatemia

10:00 – 11:30 Hyvä saattohoito

 • Periaatteet ja keskeiset käsitteet
 • Lääketieteellinen hoito
 • Lääkehoidon mahdollisuudet hyvän kuoleman tukemisessa

Satu Ahtiluoto, geriatrian erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityspätevyys, muistisairauksien erityispätevyys, HUS

11:30 – 12:30 Lounas
12:30 – 13:10 Luopuminen ja suru – osa ihmisen elämää – eli, miten potilas kohtaa kuoleman

Harri Heinonen, teologian maisteri, sairaalapappi, työnohjaaja ja työyhteistyökonsultti, Tyks

13:10 – 13:20 Tauko
13:20 – 14:00 Omaiset – mistä tukea ja turvaa omaisille?  Entä hoitajat – mistä voimaa työskennellä kuoleman kanssa?

Harri Heinonen, teologian maisteri, sairaalapappi, työnohjaaja ja työyhteistyökonsultti, Tyks

14:00-14:20 Kahvitauko
14:20 – 15:30 Fysioterapeutti muistisairaan ihmisen tukijana elämän loppuvaiheessa

Outi Mäenpää, fysioterapeutti (geriatrinen fysioterapia), TtM- ja fysioterapian opettaja -opiskelija Amia Muistiklinikka

15:30 – 15:40 Päivä päättyy

 

 

9.2.2023 MUISTISAIRAS IHMINEN JA SAATTOHOITO
 08:30 – 09:00 Aamukahvi
 09:00 – 11:30 Muistipotilaan saattohoidon erityispiirteet: milloin, kuka päättää ja kuinka toteuttaa?

 • Muistisairaan ihmisen ja syöpäpotilaan saattohoidot ovat erilaisia
 • Saattohoidon kriteerit muistipotilailla
 • Muistipotilaan saattohoidon toteutus

Raimo Sulkava, professori, neurologi, geriatri, Amia Muistiklinikka
(Aamupäivän aikana pidetään 20 minuutin tauko)

11:30 – 12:30 Lounas
12:30 – 13:30 Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä elämänlaadun tukeminen (osa 2)

 • hyvinvointikammalla elämänlaatua
 • loppuvaiheen hoidon etukäteissuunnitelman rakentaminen
 • käytännön esimerkkien käsittelyä

Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, esh, Amia Akatemia

13:30 – 14:10 Saattohoitotyön osaaminen ja käytännön taidot

Martta Holmevaara, sairaanhoitaja, kriisityön asiantuntija, seksuaalineuvoja ja saattohoidon asiantuntijakouluttaja,  Pirkanmaan Hoitokoti 

14:10 – 14:30 Kahvitauko
14:30 – 15:10 Saattohoitotyön osaaminen ja käytännön taidot (jatkuu)

Martta Holmevaara, sairaanhoitaja, kriisityön asiantuntija, seksuaalineuvoja ja saattohoidon asiantuntijakouluttaja,  Pirkanmaan Hoitokoti 

15:10 – 15:20 Päivien päätös ja hyvää kotimatkaa

 

Tarvitsetko majoitusta?
Saat 10% alennuksen päivän majoitushinnasta Scandic Paasista sekä Scandic Hakaniemestä mainitsemalla koodin: D000039597 . Huom. rajoitettu kiintiö.
Olethan ystävällisesti yhteydessä suoraan hotelleihin:
Scandic Paasi puh.09 2311700 ja Scandic Hakaniemi puh.09 68999034.

Rehti ja rohkea esihenkilö I – Sote-sektori

 

UUDISTUNUT REHTI JA ROHKEA ESIHENKILÖ ANNA LOHMANIN JOHDOLLA 

Rehti ja rohkea esihenkilö I  -koulutuksessa käsittelemme esimiestyön haastavimpia ydinkysymyksiä alati muuttuvassa maailmassa. Perehdymme esihenkilön psykologiseen tehtävään ryhmän johtajana, joka osaa tukea, opastaa ja välittää työntekijöistään roolinsa vaatimalla tavalla.

Perehdymme hyvin toimivan organisaation keskeisimpiin perustoihin ja syvennymme siihen, mikä tekee erilaisten työyhteisöjen toiminnasta tuloksekasta ja hyvää. Pohdimme luovuuden ja luottamuksen merkitystä hyvän yhteistyön mahdollistajina.

Ensimmäisen koulutuspäivän aikana pureudumme myös yhteistyön mahdollisiin karikoihin. Tutkimme milloin ja miten tulee puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen, ja kuinka lähteä purkamaan ristiriitatilanteita tavalla, joka tukee työyhteisön tervettä toimintaa.

Toisen koulutuspäivän aloitamme syventymällä esimiestyön ydinkohtiin ja sudenkuoppiin aina ajankohtaisessa muutoksen johtamisessa. Pohdimme myös esihenkilön roolia erilaisten ristipaineiden aallokossa. Puhumme työrooleista, rajaamisesta ja erilaisista psykologisista ilmiöistä, joita esimies työssään kohtaa.

Päivän lopuksi keskitymme esihenkilöiden omaan jaksamiseen ja stressinhallintaan. Pohdimme mikä esimiestyössä stressaa ihan oikeasti, ja miten työstressiä voi hallita – tai ainakin muuttaa sitä terveellisemmäksi.

 

OSALLISTUMINEN:

Koulutus toteutetaan vain etäkoulutuksena. Voit osallistua helposti etänä omalta koneeltasi. Saat 3 päivää ennen tilaisuutta sähköpostissa tarkemmat ohjeet ja linkin, josta pääset osallistumaan. Olemme panostaneet siihen, että osallistuminen on mahdollisimman helppoa ja osallistujat pystyvät keskittymään oleelliseen – oppimiseen!

 

WEBINAARI HINNAT:

Early Bird hinta on 397 € voimassa 4.7.2022 saakka
Normaalihinta on 441 €

Hintoihin lisätään laskutuslisä 6 € ja ALV (24%)

Saat live-esityksen lisäksi koulutuksen sähköisen koulutusmateriaalin, Anna Lohmanin työkirjan sekä tallenteiden rajatun katseluoikeuden.

Aikataulu

Tiistai  27.9.2022   

Päivän kouluttaja: Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM) | Anna Lohman Consulting
08:30 – 09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi & pientä suolaista
09:00 – 09:05 Päivien avaus ja puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:30 Hyvän työn kulmakivet ja esihenkilön perustehtävä
• Perustehtävän äärelle
• Toimivan työyhteisön perusta
• Esihenkilö ryhmän johtajana
10:30 – 10:45 Tauko
10:45 – 12:00 Hyvin toimiva työyhteisö
• Työyhteisön perustehtävä
• Työyhteisön dynamiikka, ryhmän kehittyminen ja ryhmäilmiöt
• Tunteiden johtaminen
12:00 – 13:00 Lounastauko
13:00 – 14:10 Haastavat tilanteet ihmisten johtamisessa
• Konfliktitilanteet ja niiden ratkaisukeinot
• Epäasiallinen käyttäytymisen tunnistaminen
14:10 – 14:30 Kahvitauko
14:30 – 15:50 Haastavat tilanteet ihmisten johtamisessa
• Kuinka puuttua hankalaan käyttäytymiseen
• Palautteen antaminen ja rajojen asettaminen
• Ongelmapuheesta ratkaisupuheeksi
15:50 – 16:00 Yhteenveto, keskustelua ja päivä päättyy

Keskiviikko 28.9.2022

Päivän kouluttaja: Anna Lohman | Psykologi (PsM), ekonomi (KTM) | Anna Lohman Consulting

Saat käyttöösi myös Rehti ja rohkea  esihenkilö -työkirjan, jota voit halutessasi täyttää koulutuksen jälkeen. Työkirjan tehtävistä saat erilaisia eväitä ja työkaluja arjen esihenkilötyön tueksi.

08:30 – 09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi & pientä suolaista
09:00 – 09:05 Puheenjohtajan alkusanat
09:05 – 10:30 Muutoksen johtaminen esihenkilön työssä

Maailma elää jatkuvassa muutoksessa. Muutosjohtajan työtä auttaa ymmärrys muutoksen psykologiasta ja
dynamiikasta työpaikoilla. Miten muutoksiin reagoidaan ja mitä muutos työyhteisöissä aiheuttaa?
Miten viestiä muutoksessa ja kannatella työyhteisöä hankalienkin muutosten läpi? Mikä on esihenkilön rooli muutoksen läpiviejänä?

10:30 – 10:45 Tauko
10:45 – 12:00 Rajat johtamistyössä

Esihenkilöön kohdistetaan usein monenlaisia toiveita ja odotuksia. Pohdimme, miten pitää pää riittävän kylmänä
erilaisten odotusten ja riittämättömyyden tunteen kanssa. Mikä on työroolin merkitys työssä onnistumisen kannalta?
Miten ottaa ammattiroolinsa haltuun omalla tavallaan?

12:00 – 13:00 Lounastauko
13:00 – 14:10 Esimiehen stressi ja voimavarapankki I
Johtamistyössä joutuu monesti kannattelemaan erilaisia asioita aika yksin. Mikä esihenkilötyössä stressaa, kuinka esimies voi hoitaa itseään? Mitä on työstressi ja kuinka se meihin vaikuttaa? Kuka muistaa kysyä, mitä esimiehelle kuuluu?
14:10 – 14:30 Kahvitauko
14:30 – 15:30 Esimiehen stressi ja voimavarapankki II
15:30 – 15:40 Yhteenveto, keskustelua ja koulutuspäivät päättyvät

 

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin.

Asiantuntijana koulutuksessa

Anna Löhman

Anna Lohman

♦Ihmisten johtaminen ja esimiestyö ♦ (Työ-)stressi ja työssä jaksaminen ♦ Työelämän psykologiset ilmiöt (esim. konfliktit) ♦ Muutokset ♦ Ryhmädynamiikka ja roolit ♦ Henkinen hyvinvointi

 

Esihenkilön työhyvinvointi

Koko päivän verkkokoulutus esihenkilöille työstressistä ja oman hyvinvoinnin hallinnasta. Tavoitteena perehtyä syvemmin stressin ja oman jaksamisen anatomiaan, tavoittaa paremmin voimavaroja vieviä ja niitä antavia elementtejä, sekä luoda vankkaa pohjaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle jatkossa. Luvassa alustuksia, keskusteluja pareittain tai pienryhmissä, omakohtaisia pohdintatehtäviä päivän aikana. Koulutuksen tarkoituksena on,  että osallistujat saisivat konkreettisia välineitä oman arjen tasapainon ja […]

Syöpäsairaanhoito 2022

SYÖPÄSAIRAANHOITO 2022 –koulutus keskittyy syöpäsairaanhoidon ammattilaisen työhön jahyvinvointiin. Koulutuspäivien aikana pureudumme syöpähoitojen laadun parantamiseen, kivunhoitoon, syöpäpotilaan toiveiden kuulemiseen sekä oikeanlaiseen ravitsemukseen, mutta myös siihen, miten kohdata syöpään sairastunut ja hänen omaisensa. Mukana lisäksi kokemuspuheenvuoroja niin syöpään sairastuneelta kuin myös läheisensä syövälle menettäneeltä. Emme unohda myöskään hoitajan omaa jaksamista, vaan keskitymme lopuksi, mistä ja miten saada […]

Rehti ja rohkea esihenkilö II – Sote-sektori

    Rehti ja rohkea -koulutus saa vihdoin jatkoa! Rehti ja rohkea esihenkilö-koulutuksen II osassa perehdymme Anna Lohmanin johdolla mm. esihenkilön perustehtävään, hyvin toimivaan työyhteisöön ja ryhmän toimintaan, sekä haastaviin johtamistilanteisiin. Toisena päivänä keskitymme työyhteisön dynamiikkaan, ja siihen mitä tapahtuu pinnan alla. Miten luodaan turvallinen ja luottamukseen perustuva työyhteisö? Lisäksi puntaroimme esimieheen kohdistettuja toiveita ja […]

Lapsipotilas

Pienen potilaan hyvä hoito! Lapsipotilas -koulutus on suunnattu terveydenhuollon henkilöstölle, joka kohtaa työssään lapsipotilaita. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tietotaitoa muun muassa akuutisti sairaan lapsen hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnista. Käsittelemme koulutuspäivien aikana tuikitärkeitä aiheita kuten lapsen kivunhoitoa, yleisimpiä infektiotauteja, vatsakipuja sekä lasten tapaturmia ja vammoja. Käymme läpi myös, miten tunnistaa kriittisesti sairas lapsi. Tarkastelun alaisena […]

Terveydenhuollon sihteeri 2022

Kevään 2022 Terveydenhuollon sihteeri -koulutus tulossa taas maaliskuussa. Ammattitaitoinen terveydenhuollon sihteeri toimii organisaatioissaan avainroolissa. Hän on oleellinen osa moniammatillista työryhmää. Työhön kuuluu uuden tiedon ja muutoksen omaksumista, hallintaa ja soveltamista, sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Työ vaatii hyvää koordinointikykyä, stressinsietoa, oma-aloitteisuutta sekä ihmistuntemusta. Keskitymme koulutuksessamme paitsi terveydenhuollon sihteereiden työhön, myös hyvinvointiin ja ajankohtaisiin asioihin. Kevään […]