Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Edumar Oy
Iso Roobertinkatu 15 A 1
00120 Helsinki
Y-tunnus 2739216-3

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Harri Hornborg, hallinto
puh. 040 5277 208

Rekisterin nimi

Edumarin asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää Edumar Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Edumarin ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Edumarin kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa tai kokonaan kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää Edumarin asiakkaista seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, työnantaja, työosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Asiakashistoria, kuten osallistumiset Edumarin tapahtumiin, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot

  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen liittyvät tiedot

Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot, esimerkiksi asiakaskyselypalautteet.

Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietojen luovutus

Edumar voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko Edumarin henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Edumar Oy
Iso Roobertinkatu 15 A 1
00120 Helsinki

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Edumarin asiakasrekisterin rekisteritietoja.